• پرسشنامه
    عنوان: ثبت شکایت
    کاربر: کاربر ناشناس
    ردیف سوال
    1 * نام و نام خانوادگی:

    2 * کد ملی:

    3 * شماره تماس:

    4 * مورد شکایت:
    5 * متن شکایت:

    6 * مشخصات مورد شکایت: (شامل آدرس، نام مکان، نوع مکان)