• مدیریت - جستجو برای تغییر وضعیت گروهی
    تاریخ ثبت از :تاریخ ثبت تا :
    سازمان :
                                  
    تغییر وضعیت از پیش نویس به تایید شده
    تغییر وضعیت از تایید شده به ارسال به مرحله صدور