• تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط  سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد  انجام میگردد
      طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد